การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและร่วมแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ

08 เม.ย. 65

เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและร่วมแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี