หัวหน้าส่วนราชการ

นายชู คงรักษาเกียรติ

นายชู คงรักษาเกียรติ

ปลัดเทศบาล โทร.093-321-3487

-ว่าง-

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาลตำบลครบุรีใต้

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา

นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา