หัวหน้าส่วนราชการ

นายชู คงรักษาเกียรติ

นายชู คงรักษาเกียรติ

ปลัดเทศบาลตำบลครบุรีใต้

นางสาวภิญญาพัชญ์ คีรี

นางสาวภิญญาพัชญ์ คีรี

รองปลัดเทศบาลตำบลครบุรีใต้

นายทศพล ห่ามกระโทก

นายทศพล ห่ามกระโทก

หัวหน้าสำนักปลัด

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา

นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา