วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

  ส่งเสริมการศึกษา สังคมดีมีพัฒนา อนามัยดีถ้วนหน้า ชาวประชาไม่ยากจน

คำขวัญตำบลครบุรีใต้

หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี