โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

30 ส.ค. 66

สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลครบุรีใต้ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2  วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครบุรีใต้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคนพิการทางการมองเห็น , พิการทางสติปัญญา , พิการทางการเคลื่อนไหว ,พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และพิการออทิสติก รวมถึงผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 66 คน