โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

16 มิ.ย. 66

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2566

นายกเทศมนตรี คณะบริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ทุกท่าน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ดำเนินกิจกรรม ♦️โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้
▶️ภาคเช้า อบรมวิชาการ
▶️ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติทักษะการฉีดวัคซีน ให้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (วิทยากร โดย…ปศุสัตว์อำเภอครบุรี)
✳️คณะผู้จัดทำโครงการ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นกำลังใจ ให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี ทำให้การอบรมครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี อาสาสมัครปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน มีความรู้และทักษะ ในการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ได้อย่างถูกต้อง