โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง ม. 2-ม.10 ตำบลครบุรีใต้

22 พ.ค. 66

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ นายชู  คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล นางสาวภิญญาพัชญ์  คีรี รองปลัดเทศบาล  กองช่างพร้อมคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง ม. 2-ม.10 ตำบลครบุรีใต้  เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างสะดวกและปลอดภัยในเส้นทางดังกล่าว