ประชุมสภา เทศบาลตำบลครบุรีใต้ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

16 ส.ค. 66

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ประชุมสภา เทศบาลตำบลครบุรีใต้ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อพิจารณาร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว