ประกาศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566

07 พ.ย. 66

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2566)