กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมและสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

25 เม.ย. 66

วันที่ 25 เมษายน 2566

นายชู  คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล นายประเสริฐ  ว่องไวเจริญสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายทศพล  ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการช่วยเหลือต่อไป