กองสวัสดิการสังคม

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร 097 - 3439574

นายอรรถพล ชุมกระโทก

นายอรรถพล ชุมกระโทก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน โทร 092 - 7843850

นางอภิรดี พิทักษ์ภูพันธ์

นางอภิรดี พิทักษ์ภูพันธ์

ผช.นักพัฒนาชุมชน โทร 095 - 7312958