กองสวัสดิการสังคม

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร 097 - 3439574

-ว่าง-

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

-ว่าง-

นักสังคมสงเคราะห์

นายอรรพล ชุมกระโทก

นายอรรพล ชุมกระโทก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน โทร 092 - 7843850

นางอภิรดี พิทักษ์ภูพันธ์

นางอภิรดี พิทักษ์ภูพันธ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โทร 095 - 7312958