กองการศึกษา

น.ส.เบญจวรรณ พฤกษา

น.ส.เบญจวรรณ พฤกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โทร 095 - 6058048

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ ศพด.เทศบาลตำบลครบุรีใต้

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ ศพด.ซับก้านเหลือง

นางบุญเลียม บุตรดีสระน้อย

นางบุญเลียม บุตรดีสระน้อย

ครู โทร. 080 - 0097498

นางสาวพรทิพย์ หมวดจังหรีด

นางสาวพรทิพย์ หมวดจังหรีด

ครู โทร. 090 - 8366482

นางอรวรานันท์ ชิดตะคุ

นางอรวรานันท์ ชิดตะคุ

ครู โทร. 098 - 1145534

นางสาวจีรวรรณ ศรีสรรค์

นางสาวจีรวรรณ ศรีสรรค์

ครู โทร. 095 - 3866482

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา

-ว่าง-

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิริวรรณ แฉเกษม

นางศิริวรรณ แฉเกษม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 081 - 1511637

นางสมหญิง ญาติกระโทก

นางสมหญิง ญาติกระโทก

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววาธิตา ปุ๋ยกระโทก

นางสาววาธิตา ปุ๋ยกระโทก

ผู้ดูแลเด็ก โทร 088 - 3599262

นางจันทร์แรม สวดครบุรี

นางจันทร์แรม สวดครบุรี

ผู้ดูแลเด็ก โทร 080 - 1671418

นางณรีย์ ธรมีฤทธิ์

นางณรีย์ ธรมีฤทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก โทร 086 - 2450520

นางวรางคณา ชาติครบุรี

นางวรางคณา ชาติครบุรี

ผู้ดูแลเด็ก โทร 087 - 9662681

นางสาวฐิตานันท์ ทองวงษา

นางสาวฐิตานันท์ ทองวงษา

ผู้ดูแลเด็ก โทร 099 - 1694392