สำนักปลัด

นายทศพล ห่ามกระโทก

นายทศพล ห่ามกระโทก

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร 081 -0633207

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 091- 0168119

น.ส.สุชีรา กร่อยกระโทก

น.ส.สุชีรา กร่อยกระโทก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 081 - 0639981

น.ส.พนาวัน รวมครบุรี

น.ส.พนาวัน รวมครบุรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร 088 -5818486

นางสาวณัฐชรพร กาศกระโทก

นางสาวณัฐชรพร กาศกระโทก

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ โทร 087 - 2524707

-ว่าง-

-ว่าง-

นิติกร

นายธวัชชัย พิมพ์ครบุรี

นายธวัชชัย พิมพ์ครบุรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร 095 - 4514849

นายสุนทร ผลกระโทก

นายสุนทร ผลกระโทก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน โทร 082 -8748636

นางบุญญารัตน์ เครือวัลย์

นางบุญญารัตน์ เครือวัลย์

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 092 - 8351551

นางมุกตาภา นรารักษ์

นางมุกตาภา นรารักษ์

ผช.นักวิชาการเกษตร โทร 093 - 4879865

น.ส.แสงเพชร ทองเกษม

น.ส.แสงเพชร ทองเกษม

ผช.นักทรัพยากรบุคคล โทร 092 -2720175

นายละเอียด ทันไธสง

นายละเอียด ทันไธสง

คนงาน โทร 062 - 5859881

นายยุทธนา พอกพูน

นายยุทธนา พอกพูน

คนงาน โทร 087 - 9619674

นางสมควร เจริญครบุรี

นางสมควร เจริญครบุรี

คนงาน โทร 083- 3694495

นางสาวจุไรรัตน์ พิมพ์เสน

นางสาวจุไรรัตน์ พิมพ์เสน

คนงาน โทร 093 -5027970

นายณัฐวุฒิ รวมครบุรี

นายณัฐวุฒิ รวมครบุรี

คนงาน โทร 063 - 00440532

นายเอกชัย พรมครบุรี

นายเอกชัย พรมครบุรี

คนงาน โทร 084 - 9366125

นางสาวสำเริง ปีบกระโทก

นางสาวสำเริง ปีบกระโทก

คนงาน โทร 080 - 0722168

นางสาวศุภาวรรณ พิทักษ์ภูพันธ์

นางสาวศุภาวรรณ พิทักษ์ภูพันธ์

คนงาน โทร 084 - 5829879

นายเทพฤทธิ์ นิธิพงศ์ไพบูลย์

นายเทพฤทธิ์ นิธิพงศ์ไพบูลย์

คนงาน 096 - 7193648

นายกัมปนาท ปักกาเวสูง

นายกัมปนาท ปักกาเวสูง

คนงาน โทร 064 - 9861394

นายอุดมศักดิ์ หมอกครบุรี

นายอุดมศักดิ์ หมอกครบุรี

คนงาน โทร 090 - 2292339

-ว่าง-

-ว่าง-

คนงาน

นายปวริศ ทองครบุรี

นายปวริศ ทองครบุรี

พนักงานขับรถยนต์ โทร 099 - 3891500

นายวิเชียร หมอกครบุรี

นายวิเชียร หมอกครบุรี

พนักงานขับรถยนต์ โทร 089 -2847754

นายอดิศักดิ์ เดชดอน

นายอดิศักดิ์ เดชดอน

พนักงานขับรถยนต์ โทร 095 -6375076

นางสำเรียง โสดครบุรี

นางสำเรียง โสดครบุรี

แม่บ้าน โทร 091 - 3293112

นางเกษณี วิเวกครบุรี

นางเกษณี วิเวกครบุรี

แม่บ้าน โทร 065 - 4134649