สำนักปลัด

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร 091- 0168119

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก

นายณัฐชวนนท์ กาศกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 091- 0168119

น.ส.พนาวัน รวมครบุรี

น.ส.พนาวัน รวมครบุรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร 088 -5818486

นางสาวณัฐชรพร กาศกระโทก

นางสาวณัฐชรพร กาศกระโทก

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ โทร 087 - 2524707

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุนทร ผลกระโทก

นายสุนทร ผลกระโทก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน โทร 082 -8748636

นายธวัชชัย พิมพ์ครบุรี

นายธวัชชัย พิมพ์ครบุรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร 099-4035414

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางบุญญารัตน์ เครือวัลย์

นางบุญญารัตน์ เครือวัลย์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 092 - 8351551

นางมุกตาภา นรารักษ์

นางมุกตาภา นรารักษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โทร 093 - 4879865

น.ส.แสงเพชร ทองเกษม

น.ส.แสงเพชร ทองเกษม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล โทร 092 -2720175

นายคุณานนท์ จิตติมณี

นายคุณานนท์ จิตติมณี

ผู้ช่วยนิติกร โทร 097-3135407

นายอดิศักดิ์ เดชดอน

นายอดิศักดิ์ เดชดอน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิเชียร หมอกครบุรี

นายวิเชียร หมอกครบุรี

พนักงานขับรถดับเพลิง โทร 089 -2847754

นายยุทธนา พอกพูน

นายยุทธนา พอกพูน

คนงาน โทร 087 - 9619674

นางสาวจุไรรัตน์ พิมพ์เสน

นางสาวจุไรรัตน์ พิมพ์เสน

คนงาน โทร 093 -5027970

นางสมควร เจริญครบุรี

นางสมควร เจริญครบุรี

คนงาน โทร 083- 3694495

นายเอกชัย พรมครบุรี

นายเอกชัย พรมครบุรี

คนงาน โทร 084 - 9366125

นายอุดมศักดิ์ หมอกครบุรี

นายอุดมศักดิ์ หมอกครบุรี

คนงาน โทร 090 - 2292339

นาย ไพทูล วงศ์สีชา

นาย ไพทูล วงศ์สีชา

คนงาน โทร 061 - 4953883

นายณัฐวุฒิ รวมครบุรี

นายณัฐวุฒิ รวมครบุรี

คนงาน โทร 063 - 00440532

นางสาวสำเริง ปีบกระโทก

นางสาวสำเริง ปีบกระโทก

คนงาน โทร 080 - 0722168

นางสาวภาวิณี งอนกระโทก

นางสาวภาวิณี งอนกระโทก

คนงาน โทร 094-3961120

นางสาวศรสวรรค์ ศรีไชยรัตน์

นางสาวศรสวรรค์ ศรีไชยรัตน์

คนงาน โทร 098 - 2434651

นางสาวกฤษณา สินทม

นางสาวกฤษณา สินทม

คนงาน โทร 080-1593141

นางสาวณหทัย รวมครบุรี

นางสาวณหทัย รวมครบุรี

คนงาน โทร 064-2451239

นายรัฐศาสตร์ แบ่งจะโป๊ะ

นายรัฐศาสตร์ แบ่งจะโป๊ะ

คนงาน โทร 083-7175807

-ว่าง-

-ว่าง-

คนงาน

-ว่าง-

-ว่าง-

คนงาน

-ว่าง-

-ว่าง-

คนงาน

นางสำเรียง โสดครบุรี

นางสำเรียง โสดครบุรี

แม่บ้าน โทร 091 - 3293112

นางเกษณี วิเวกครบุรี

นางเกษณี วิเวกครบุรี

แม่บ้าน โทร 065 - 4134649

นายปวริศ ทองครบุรี

นายปวริศ ทองครบุรี

พนักงานขับรถยนต์ โทร 099 - 3891500

นายบุษกร พลอยครบุรี

นายบุษกร พลอยครบุรี

พนักงานขับรถยนต์ โทร 061 - 9912519

-ว่าง-

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์