ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสุชล รวมครบุรี

นายสุชล รวมครบุรี

ประธานสภาเทศบาลครบุรีใต้

นายเสน่ห์ พิมพ์ทองครบุรี

นายเสน่ห์ พิมพ์ทองครบุรี

รองประธานสภาเทศบาลครบุรีใต้

นางสาวจิรัชยา เดชดอน

นางสาวจิรัชยา เดชดอน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้

นายเสน่ห์ พิมพ์ทองครบุรี

นายเสน่ห์ พิมพ์ทองครบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 1

นายชั้น พันธุ์สำโรง

นายชั้น พันธุ์สำโรง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 1

นายเคลื่อน คู่กระโทก

นายเคลื่อน คู่กระโทก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 1

นายถนอม รวมครบุรี

นายถนอม รวมครบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 1

นายสุชล รวมครบุรี

นายสุชล รวมครบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 1

นางสาวเกษร ไทยสำโรง

นางสาวเกษร ไทยสำโรง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 1

นางศรีสุวรรณ พิมพ์ทองครบุรี

นางศรีสุวรรณ พิมพ์ทองครบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 2

นางพาสิณี ทันกระโทก

นางพาสิณี ทันกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 2

นายสิงหา เอื้อนกิ่ง

นายสิงหา เอื้อนกิ่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 2

นายวรโชติ ชาติครบุรี

นายวรโชติ ชาติครบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 2

นางสาวจิรัชยา เดชดอน

นางสาวจิรัชยา เดชดอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 2

นางโสภา จีนสำโรง

นางโสภา จีนสำโรง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เขต 2