การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

13 ม.ค. 65

วันที  17 มกราคม 2565 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ประจําปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี วัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้
1.เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับผู้บริหารและบุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่
2.เพื่อให้ความสําคัญกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริต
3.มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประโยชน์ สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ
4.เพื่อพัฒนาส่งเสริม บุคลากร หน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
โดยทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ต่อไป