ฝ่ายบริหาร

นายสมชาติ เดชดอน

นายสมชาติ เดชดอน

นายกเทศมนตรี โทร.098-1054727

นายนพดล ห่ามกระโทก

นายนพดล ห่ามกระโทก

รองนายกเทศมนตรี โทร.084-829-4151

นายสำราญ ปีบกระโทก

นายสำราญ ปีบกระโทก

รองนายกเทศมนตรี โทร.099-459-3399

นายสนอง กาศกระโทก

นายสนอง กาศกระโทก

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โทร.081-955-7159

นายวิสุทธิ์ ลาครบุรี

นายวิสุทธิ์ ลาครบุรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี โทร.083-151-7929

นายชู คงรักษาเกียรติ

นายชู คงรักษาเกียรติ

ปลัดเทศบาล โทร.093-321-3487

นางสาวภิญญาพัชญ์ คีรี

นางสาวภิญญาพัชญ์ คีรี

รองปลัดเทศบาล โทร.091-0891954

นายทศพล ห่ามกระโทก

นายทศพล ห่ามกระโทก

หัวหน้าสำนักปลัด โทร.081-063-3207

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.097-343-9574

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.085-308-4551

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.087-966-3250

นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา

นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.095-605-8048