ประวัติความเป็นมา

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
เทศบาลตำบลครบุรีใต้  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา (รูปแบบใหม่)

เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้ให้ความหมายของตราสัญลักษณ์ดังนี้

วงกลมจำนวน 2 วง หมายถึง เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีขอบเขตในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลครบุรีใต้ จำนวน 16 หมู่บ้าน

  • ตรงกลางเป็นองค์ประธานของปรางค์ครบุรี เบื้องหลังมีตัวปราสาท ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว สร้างขึ้นตามศิลปะขอม หมายถึงโบราณสถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่มีชื่อเสียงของตำบลครบุรีใต้
  • ้•           เจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ หมายถึงศาสนสถานสำหรับบูชาและระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่นิล อิสฺสริโก
  • อุโบสถ หมายถึง อุโบสถวัดซับยาง สถานปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  • ภูเขา หมายถึง เขาคอกช้าง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งประดิษฐานเจดีย์พุทธคยา จำลองจากประเทศอินเดีย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  • สายน้ำ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ ธัญญาหารของพื้นที่อันเกิดจากลำน้ำมูลที่ไหลผ่าน จนได้ชื่อว่าครบุรีหรือสาครบุรี คือ
  • “เมืองแห่งสายน้ำ”
  • ดอกบัวกลางสายน้ำ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาภายใต้บารมีของหลวงปู่นิล อิสฺสริโก
  • ผืนฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล หมายถึงจิตใจที่กว้างขวาง ใสสะอาด มีความรักสมัครสมาน สามัคคี จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในตำบลครบุรีใต้

ที่ตั้งและแผนทีี

กำหนดเขตเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ไว้ดังนี้

                หลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่บริเวณจากหลักเขตของตำบลซึ่งปักอยู่ริมคลองหินดาล ห่างจากหมู่บ้านซับก้านเหลือง
ตำบลครบุรีใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4,000 เมตร บริเวณพิกัด SB 860131

ด้านทิศเหนือ

จากหลักเขตที่  เป็นเส้นเรียบตามแนวร่องน้ำมาบหนองหว้า ซึ่งเป็นเส้นเริ่มต้นจากหลักเขตของตำบลซึ่งปักอยู่ริมคลองหินดาล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามร่องน้ำมาบหนองหว้า จึงจุดร่วมกับทางสาธารณบ้านหนองหว้า-บ้านดอนแสนสุข ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตอยู่ที่จุดร่วมกับทางสาธารณบ้านหนองหว้า-บ้านดอนแสนสุข เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้
กับ ตำบลครบุรี และเขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล บริเวณพิกัด SB 908115 ระยะทางประมาณ 54,00 เมตร
จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นเรียบตามแนวทางสาธารณบ้านหนองหว้า-บ้านดอนแสนสุข ไปทางทิศเหนือตะวันออก
เฉียงใต้ทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตามถนนลาดยาง รพช. สายบ้านหนองเสือบอง-บ้านโกรกสำโรง บริเวณพิกัด SB 932133 ระยะทางประมาณ 3200 เมตร
จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเรียบตามแนวถนนลาดยาง รพช. สายบ้านหนองเสือบอง-บ้านโกรกสำโรง ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตำบลครบุรีใต้กับเขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณเส้นแบ่งเขตตามถนนแนวหลักไม้แก่น ผ่านทุ่งนา จดคลองข่อย บริเวณพิกัด SB 937134 ระยะทางประมาณ 500 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 เป็นส่วนเรียบตามแนวถนนแนวหลักไม้แก่น ผ่านทุ่งนา จดคลองข่อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตำบลครบุรีใต้ กับเขตเทศบาลไทรโยง-ไชยวาล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
เขตสิ้นสุดที่คุ้งหนองจอกซึ่งไหลบรรจบแม่น้ำมูล บริเวณพิกัด SB 961137 ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร รวมระยะทาง
ด้านทิศเหนือประมาณ 11,600 เมตร

ด้านทิศตะวันออก

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเรียบตามแนวคุ้งหนองจอกซึ่งไหลบรรจบแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล
ครบุรีใต้ กับตำบลอรพิมพ์ ไปทางทิศใต้ตามร่องน้ำลึก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณซึ่งเป็นส่วนแบ่งเขตบริเวณท่ามะยม ซึ่งคลองลำแชะไหลมาบรรจบแม่น้ำมูล บริเวณพิกัด SB955108 ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร
จากหลักเขตที่6  เป็นเส้นเรียบตามแนวเขตบริเวณท่ามะยม ซึ่งคลองลำแชะไหลมาบรรจบแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรี กับตำบลจระเข้หิน ไปทางทิศใต้ตามร่องน้ำลึก ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นแบ่งเขตสิ้นสุดที่บริเวณคลองยางไหลมาบรรจบแม่น้ำมูล บริเวณพิกัด SB 945064 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 10,000 เมตร

ทิศใต้

จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นเรียบตามแนวเขตสิ้นสุดที่บริเวณคลองยางไหลมาบรรจบแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นเส้นบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้ กับตำบลจระเข้หิน ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นแบ่งเขตตามร่องน้ำลึกคลองยางบรรจบไหล่เขาดงช้าง บริเวณ SB 862040 ระยะทางประมาณ 8,200 เมตร
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเรียบตามแนวร่องน้ำลึกคลองยาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้ กับตำบลจระเข้หิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นแบ่งเขตตามสันเขาดงช้าง จดลำห้วยตะพานหิน บริเวณพิกัด SB 842035 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นเรียบตามแนวสันเขาดงช้าง จดลำห้วยตะพานหิน ซึ่งเป็นส่วนแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้ กับตำบลจระเข้หิน ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นแบ่งเขตตามร่องน้ำลึกห้วยตะพานหิน สิ้นสุดที่หลักเขตของตำบล บริเวณพิกัด SB 815025 ระยะทางประมาณ 3,300 เมตร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 13,500 เมตร

ทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ 10 เป็นส่วนเรียบตามแนวร่องน้ำลึกห้วยตะพานหินสิ้นสุดที่หลักเขตของตำบล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้ กับตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นแบ่งเขตตามสันเนิน 323 จดคลองซับข่า บริเวณพิกัด SB 821049 ระยะทางประมาณ 2000 เมตร
จากหลักเขตที่ 11 เป็นส่วนเรียบตามแนวสันเนิน 323 จดคลองซับข่า ซึ่งเป็นส่วนแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้ กับตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นแบ่งเขตตามแนวห้วยโศกลึกและคลองซับข่า บริเวณพิกัด SB 805074 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเรียบตามแนวห้วยโศกลึกและคลองซับข่า ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้ กับตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นแบ่งตามแนวสันเขาภูจันทร์อ่อน บริเวณพิกัด SB 823097 ระยะทางประมาณ 1500 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 เป็นส่วนเรียบตามแนวสันเขาภูจันทร์อ่อน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้ กับตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นแบ่งเขตเขาจมูกแขกกับภูจันทร์อ่อนจดเส้นทางเกวียน บริเวณ SB 831105 ระยะทางประมาณ 1500 เมตร
จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเรียบตามแนวร่องน้ำลึกคลองหินดาล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งตามเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้ กับตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 4,300 เมตร
ถึงหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตสิ้นสุดที่หลักเขตของตำบล ซึ่งปักอยู่ห่างจากหมู่บ้านซับก้านเหลือง บริเวณพิกัด SB 860131 ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 11,3000 เมตร