ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6

01 ก.ค. 63

ประกาศโอน ครั้งที่ 6 ปี 2563