โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนและกลุ่มอาชีพ

22 ส.ค. 63

วันที่ 19-21 เดือนสิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนและกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการตัดผมชาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรการตัดผมชายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำวิชาชีพไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรืออาชีพทางเลือก เป็นของตนเอง สร้างความมั่นคงในชีวิต เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการบูรณาการร่วมกับเทศบาล จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรีแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กนักเรียนในชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน โดยมีนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ เป็นประธานในพิธี