เบี้ยยังชีพเพื่อประชาชน เดือนกรกฎาคม 2565

08 ก.ค. 65

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00น. นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล นางสาวภิญญาพัชร์ คีรี รองปลัดเทศบาล มอบหมายให้กองสวัดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ ภายในตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน