คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ร่วมแสดงพลังต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

15 ส.ค. 63