๋๋๋็็่่ประกาศเด็กแรกเกิดประจำเดือน กรกฎาคม

17 ก.ค. 66

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2566)