โครงการ “ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก” ประจำปี 2565 และ ป้องกันการแพร่ระบาดของ “โรคลัมปัสกิน” ในกลุ่ม โค กระบือ

17 มิ.ย. 65
⏭ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.30น.
นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ,นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล ,นางสาวภิญญาพัชญ์ คีรี รองปลัดเทศบาล, นายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด
🔸มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาลฯ
– งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🔺ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
🔺ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
🔺ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้
ตามโครงการ “ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก” ประจำปี 2565 และ ป้องกันการแพร่ระบาดของ “โรคลัมปัสกิน” ในกลุ่ม โค กระบือ
▶️ กิจกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะบริหารเทศบาล ,ฝ่ายสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลส่วนที่เกี่ยวข้อง , ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน , รพ.สต.ซับก้านเหลือง และชมรม อสม.ตำบลครบุรีใต้