โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี 2566

10 ส.ค. 66

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2566 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 80,000 บาท ให้แก่นายสาธิต ไข่สำโรง เลขที่ 218 หมู่ที่ 4  ต.ครบุรีใต้  ผู้พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงการนี้มีส่วนช่วยให้คนพิการได้รับการดูแลในด้านคุณภาพชีวิต  มีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ถาวร ถูกสุขลักษณะ  ช่วยลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยชำรุด  คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ ลดภาระของผู้ดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น