โครงการคุณธรรมนำชีวิตผู้สูงวัย

25 ก.ย. 63

วันที่ 22-24 เดือนกันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตผู้สูงวัย ณ วัดครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคม อย่างเป็นสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน โดยมีนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ เป็นประธานในพิธี