เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค COVID- 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

23 ก.ค. 64

เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดยนายกเทศมนตรี ปลัดหลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับก้านเหลือง ร่วมกันจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งหมด 3 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค COVID- 19  ได้แก่ ศูนย์วัดครบุรี ศูนย์วัดหนองหว้า และศูนย์วัดซับยาง