สงเคราะห์ครัวเรือนยากจน ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนตำบลครบุรีใต้

20 พ.ค. 65

วันที่ 20  พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดยนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/คนพิการ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย TP-MAP ด้วยการมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มิติด้านรายได้ให้แก่ครัวเรือนที่ต้องได้รับการสงเคราะห์จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายเชื่อม เชยสูงเนิน
2. นางแต๋ว เชยสูงเนิน
3. นางประจวบ วิชชาครบุรี
4. นายวัด รัตนะดอน
5. นายบุญเรือง รัตนอักษรกุล