รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

31 พ.ค. 65
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ,นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล, นางสาวภิญญาพัชร์ คีรี รองปลัดเทศบาล ,นายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด
???มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 มีกิจกรรม ดังนี้
?ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับโทษและภัยของ บุหรี่ ที่สถานศึกษา สถานที่ราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
?จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ความรู้โทษและภัยของบุหรี่
? จัดทำประกาศ “นโยบายเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ปลอดบุหรี่” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศฯ และกำชับให้สถานศึกษา สถานที่ราชการในพื้นที่รับผิดชอบ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560