รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

31 พ.ค. 65
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ,นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล, นางสาวภิญญาพัชร์ คีรี รองปลัดเทศบาล ,นายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด
🔷🔷🔷มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 มีกิจกรรม ดังนี้
🔺ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับโทษและภัยของ บุหรี่ ที่สถานศึกษา สถานที่ราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
🔺จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ความรู้โทษและภัยของบุหรี่
🔺 จัดทำประกาศ “นโยบายเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ปลอดบุหรี่” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศฯ และกำชับให้สถานศึกษา สถานที่ราชการในพื้นที่รับผิดชอบ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560