ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลครบุรีใต้ 2566

24 ต.ค. 66

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลครบุรีใต้ ประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลครบุรีใต้   เพื่อเป็นการชี้แจงผลการดำเนินงานให้สามาชิกทราบและมีพิธีมอบสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้เป็นสมาชิกกองทุน จำนวน 53 ราย และมอบเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือเพื่อการครองชีพแก่ผู้พิการและด้อยโอกาสสำหรับสมาชิก จำนวน 8 ราย