ประกาศเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566

18 ต.ค. 66

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (รอบที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2566)