ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน 2566

01 พ.ค. 66

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2566 (รอบ 2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษาย 2566)