ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565)

16 ธ.ค. 65

ประกาศรายชื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2565 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 จำนวน 4 ราย