ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบที่ 1 )

17 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบที่ 1 ) มีจำนวน 6 ราย  ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน 2565