ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ,13

30 พ.ค. 65

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
เทศบาลตำบลครบุรีใต้โดยนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ในฐานะหัวหน้าทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ได้มอบหมายให้ ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองคลังพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน อสม. หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11
ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความพอเพียงและยั่งยืน ด้วยการให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาครัวเรือนและให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหา สำหรับครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ของ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 จำนวน 12 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านและบันทึกลงในระบบ TP-MAP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว