ทีมพี่เลี้ยงศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ลงพื้นที่ให้การดูแล และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย นายบุญเรือง รัตนอักษรกูล ครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีความพิการ

27 เม.ย. 65

วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ทีมพี่เลี้ยงศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)ตำบลครบุรีใต้  โดยการมอบหมายของ นายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล ให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ให้การดูแลและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน  ในรายของนายบุญเรือง รัตนอักษรกูล ครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีความพิการ

โดยให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และให้คำแนะนำในการพัฒนาตามแผนครัวเรือน ดังนี้
-ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะความดัน เบาหวาน
-ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและโภชนาการผู้สูงวัย
-มอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
-ตรวจสอบการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น หลักประกันสุขภาพ , การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และสวัสดิการชุมชนอื่นๆ