ดำเนินการคัดกรองโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้ารับบริการตลาดนัดในพื้นที่รับผิดชอบ

28 เม.ย. 65

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล นายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด
มอบหมายให้ งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรองโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้ารับบริการตลาดนัดในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ ตลาดนัดหน้าวัดป่าครบุรี(ข้างเทศบาลตำบลครบุรีใต้)