การปลุกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

18 ม.ค. 66

การปลุกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ

การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ (นายสมชาติ  เดชดอน) ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

          นายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้  เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่  ทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งก่อน/ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

          หลังจากนั้น ได้ถ่ายทอดเพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy โดยประกาศแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศและแบรนเนอร์ No Gift Policy ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

๒. จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย “No Gift Policy” และดำเนินการจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          นายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ สั่งการให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จัดการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เมื่อวันที่ 1๘  มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการมอบนโยบายโดย นายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคน แสดงเจตนารมณ์ ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งก่อน/ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ โดยมีบุคลากรจากทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ 

          กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรมให้ บุคลากรของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ เกิดทัศนคติที่ดี พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย และเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรการของเทศบาล ตำบลครบุรีใต้ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕