การประชุมเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

14 ธ.ค. 64