กองช่าง

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 087 - 9663250

นายเจษฎาภรณ์ แดมโนนโพธิ์

นายเจษฎาภรณ์ แดมโนนโพธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร 091 - 0205953

จ่าสิบเอกขวัญเมือง พุกมาก

จ่าสิบเอกขวัญเมือง พุกมาก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 089 -2589710

นายอาณัฐ นาคพิมาย

นายอาณัฐ นาคพิมาย

ผช.นายช่างโยธา โทร 084 - 7888097