กองช่าง

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

นางฐิชารัตน์ ดำกฤษฎา

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 087 - 9663250

-ว่าง-

-ว่าง-

วิศวกรโยธา

นายเจษฎาภรณ์ แดมโนนโพธิ์

นายเจษฎาภรณ์ แดมโนนโพธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร 091 - 0205953

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ

นายอาณัฐ นากพิมาย

นายอาณัฐ นากพิมาย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร 084 - 7888097