กองคลัง

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 085 - 3084551

นางสาวปนิดา เนินงาม

นางสาวปนิดา เนินงาม

นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร 097 -3439857

นางสาวชาลิณี ภิบาลญาติ

นางสาวชาลิณี ภิบาลญาติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โทร 086 -2619361

นางสาวศิรดา ลอยครบุรี

นางสาวศิรดา ลอยครบุรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางรจนา ผลกระโทก

นางรจนา ผลกระโทก

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โทร 090 -0051513

นางพิราพร ดุมกลาง

นางพิราพร ดุมกลาง

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โทร 098 - 6580300

นางสาวดรุณี งอนกระโทก

นางสาวดรุณี งอนกระโทก

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ โทร 090 - 2903332

นางสาวหฤทัย ฉิ่งสระน้อย

นางสาวหฤทัย ฉิ่งสระน้อย

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ โทร 097 - 0649819