กองคลัง

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

นางวรุณยุพา อนุชาติตระกูล

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 085 - 3084551

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการคลัง

นางสาวชาลิณี ภิบาลญาติ

นางสาวชาลิณี ภิบาลญาติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โทร 086 -2619361

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกัลยา ท่ากลาง

นางสาวกัลยา ท่ากลาง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป โทร 061 -9364488

นางพิราพร ดุมกลาง

นางพิราพร ดุมกลาง

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โทร 098 - 6580300

นางสาวรจนา ผลกระโทก

นางสาวรจนา ผลกระโทก

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โทร.090 - 0051513

นางสาวดรุณี งอนกระโทก

นางสาวดรุณี งอนกระโทก

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ โทร 090 - 2903332

นางสาวหฤทัย ไทยสำโรง

นางสาวหฤทัย ไทยสำโรง

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ โทร 097 - 0649819